مهندسی پزشکی 
ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی پزشکی

هدف:

مهندسی پزشکی عبارت است از کاربرد مهندسی در پزشکی از طریق مطالعه اصول و عملکرد سیستم های زنده و مدلسازی آن، به کار گرفتن اطلاعات و نتایج حاصل در جهت تشخیص و درمان...


نمایش کامل مطلب