تاریخچه دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز در سال 1325 با تأسیس آموزشکده بهداشت بنیان گذاری گردید

که هدف آن تربیت متخصصین در علوم پزشکی در طول یک دوره 4 ساله درسی بود.

در سال 1328 این آموزشکده به دانشکده پزشکی و در سال 1332...


نمایش کامل مطلب