دانشگاه اراک

تأسیس

1350

نوع

دانشگاه عمومی

بنیانگذار

عبدالکریم قریب

رئیس

دکتر سعید حمیدی

معاون آموزشی

دکتر محمدرضا جعفری

معاون دانشجویی

دکتر علیرضا بهرامی


نمایش کامل مطلب