مرور یعنی خواندن روزنامه‌وار مباحث به همراه تست‌زنی. مرور یکی از اصلی‌ترین مراحل مطالعه است که باعث افزایش کیفیت در مطالعه می‌شود و اگر قوانین مرور به‌درستی اجرا نشوند، یادگیری مطالب، ناقص خواهد شد. در ادامه یکی از...


نمایش کامل مطلب