سوالی پرکاربرد درباره رابطه بین مکان و سرعت نوسانگر