شیمی4
خودیونش آب :
فرآیندی گرماگیر است.
در هر دمایی غلظت یونهای هیدروکسید و هیدرونیوم برابر است.
ثابت یونش این فرآیند در دمای 25 درجه سلسیوس برابر 10 به توان منفی چهارده است
با افزایش دما ثابت یونش و غلظت هیدرونیوم و...


نمایش کامل مطلب