1-آغاز فعالیت SA( پیشاهنگ) به صورت یک نوار افقی قبل از رسم موج P در الکتروکاردیوگرام ثبت می گردد.
2-شروع انقباض دهلیز(سیستول دهلیز) از وسط موج Pاست وتقریبا تا اویل موج Qادامه دارد این زمان در حدود 0/1ثانیه طول می کشد.در این...


نمایش کامل مطلب