مقدارpH برای بیان قدرت اسیدی یا قلیایی محلول بکار میرود.
مقادیرpH بزرگتر از 7 برای محلول های قلیایی و مقادیر pHکوچکتر از 7 برای محلول های اسیدی و pHبرابر 7 برای محلول های خنثی بکار میرود.
شناساگر ها یا اندیکاتور ها دسته ای از...


نمایش کامل مطلب