مار
گوشت خوار است
در ماده های مسن که سال ها دور از نر زندگی کرده اند بکرزایی رخ میدهد
نوعی مار هنگام خطر به پشت میخوابید و نقش مار مرده را به خود میگیرد
استخوان های لگن و ران در مار که بازمانده ی سایر خزندگان است, در مار یک...


نمایش کامل مطلب