اگر پس از اسم های اشاره، اسم دارای «ال» بیاید حتما سه نکته مهم زیر را به خاطر بسپارید:


1 اشاره را به صورت مفرد ترجمه کنید:
هؤلاء المعلمونَ مجتهدون.(این معلمان، کوشا هستند)
در این عبارت، نمی توان هولاء را «اینها» ترجمه کرد،...


نمایش کامل مطلب