- با افزا یش غلظت حل شونده فشار بخار کاهش می یابد. بطوریکه حتی در یک محلول با گذشت زمان حلال بخار شده و غلظت محلول بیشتر مـی شـود و همین امر سبب کاهش فشار بخار می شود.

- اگر جسم حل شوندهء غیرفراری در محلول موجود باشد، برخی...


نمایش کامل مطلب