گام اول : فهرستی از تمام خواسته هایتان تهیه کنید.

گام دوم : شور و اشتیاق رویاهایتان را بالا ببرید.
توجه داشته باشید اگر آرمانی موجب تغییری در تپش قلبتان نشود،
 به طور یقین  خواسته مناسبی نیست.

گام سوم: اگر اولین بار است که...

نمایش کامل مطلب